Rapport: Offentlig godkjenning og MVA-unntak

Av: Elisabeth Eie

Rapport fra NGFs ARBEIDSGRUPPE FOR OFFENTLIG GODKJENNING OG MVA-UNNTAK

Todelt målsetning

Som tittelen på arbeidsgruppen tilsier, er vårt mål todelt:

  • på sikt å oppnå en offentlig anerkjennelse og godkjenning av psykoterapi innen psykisk helse
  • oppnå unntak for mva-plikt på psykoterapi/gestaltterapi

I samarbeid med NFP prøver vi også å få gjeninnført unntaket for mva-plikt for en midlertidig (2-3-års) periode, mens dialogen med NAFKAM, embetsverket og politikere for kvalitetssikring og godkjenning av psykoterapi, pågår.

Kontakt og dialog

Hvor og hvordan vi anvender informasjon om vår yrkesgruppe og metode, ikke minst vitenskapelig dokumentasjon, avhenger av hvem vi retter oss mot. Vi er stadig i en utredningsprosess i forhold til pågående offentlige prosesser, som vi må linke oss opp til.

Først på dagsorden står etablering av kontakt med det Kjøsutvalget – et regjeringsoppnevnt spesialistutvalg på psykisk helse, samt dialog med politikere og embetsverket opp mot revisjonen av statsbudsjettet. Videre, sondering med NAFKAMs om kriteriene for revisjon av Alternativnettverket. 

Dokumentasjon av forskning og praksis

Arbeidsgruppen har to representert i NFPs forskningsgruppe, som har utarbeidet en oversikt over forskning som dokumenterer effekt av psykoterapi inklusive gestaltterapi. Men denne forskningen tilfredsstiller ikke nødvendigvis f.eks NAFKAMs krav til omfang på studiene (System Review). En slik storskalaoversikt er arbeidskrevende å sammenstille. 

Vi besluttet å legge kartlegging av produksjonsundersøkelsen blant medlemmene på vent ut ifra uklar målsetting om hvem gjør vi dette for og at vi ikke kan frembringe annen informasjon enn det medlemmene er i stand til å gi. Det vil si at vi antagelig ikke vil få inn ny, annen eller bredere informasjon enn det vi har fra før.

Vi tenker imidlertid at det på sikt kan være et mål for NGF å arbeide videre mot en minimumsstandard for regelmessig rapportering om f eks antall klienter, varighet, egen praksis/institusjonell tilknytning mm, som en integrert del av journalføringen/rapportering , slik at vi som forening til enhver tid har denne dokumentasjonen inne.

—-
Se også tidligere artikler om dette: https://gestaltterapeuten.no/2020/10/seks_grunner_mot_vedtak/