Seks grunner mot vedtak

Av: Arbeidsgruppen for opprettholdelse av MVA-unntak ved Norsk Forbund for Psykoterapi

Seks grunner til at Finansdepartementets høringsnotat «Forslag om merverdiavgiftsplikt ved omsetning og formidling av alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling» ikke bør vedtas.

Om det vedtas å øke prisen med 25% på komplementær og alternativ psykoterapeutisk behandling vil det øke belastningen på offentlig psykisk helsevern, begrense et velfungerende forebyggingstiltak og ramme de mest sårbare brukerne av disse tjenestene. Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) mener at dette forslaget må avvises fordi:

 • Forslaget mangler en faglig og samfunnsmessig konsekvensutredning
  Merverdiavgiftsplikt vil ramme de mange tusen brukerne av det allerede eksisterende psykiske helsetilbudet utenfor spesialisthelsetjenesten. Dette er ikke konsekvensutredet.
 • Forslaget er basert på misvisende og feilaktig argumentasjon
  Høringsnotatet inneholder konkrete feil og misvisende påstander, som gjør at et eventuelt vedtak vil bli gjennomført på feilaktig og udifferensiert grunnlag. Alle psykoterapiretningene i NFP er anerkjente og følger strenge kvalitetskriterier.
 • Å skjære alle over en kam med et økonomisk virkemiddel gir en urettferdig konkurransevridning og rammer de seriøse, ikke de «useriøse»
  Forslaget åpner også for en uforsvarlig konkurransevridning der helsepersonell med minimal erfaring og utdannelse innen psykoterapi, kan få MVA-unntak, mens andre med lang erfaring, spesialisert, og mulig høyere, utdanning innen fagfeltet blir MVA-pliktige for samme tjeneste.
 • Komplementær behandling innen psykisk helse er en viktig ressurs for allmennleger for å forebygge mer alvorlige lidelser
  25% av sykemeldingsdagene i Norge skyldes tilstander som ikke har en klar diagnose. Vi følger opp folk i livskriser og med lettere psykiske lidelser der offentlig psykisk helsevern har sin begrensning.
 • Medlemmer av NFP tilbyr valgfrihet og kvalitetssikrede tilbud det offentlige ikke kan gi
  1/3 av alle henvisninger til offentlig psykisk helsevern for voksne blir avvist. Mange ønsker og opplever å få god hjelp av medlemmene i NFP.
 • Medlemmene av NFP er en viktig faktor i det forebyggende psykiske helsearbeidet og for å holde folk i jobb
  Vi samarbeider bl.a. med fastleger, DPS, NAV, Barnevern og andre for å bedre den psykiske folkehelsen. Forslaget står derfor i skarp kontrast til politisk målsetning om bedre tilgjengelighet og vil svekke tiltak som bidrar til å holde befolkningen i arbeid.

Utdypning

MVA på komplementær og alternativ psykoterapeutisk behandling får konsekvenser for det totale psykiske helsetilbudet i Norge
Støttende samtaler og psykoterapeutisk behandling gjennomføres ikke kun av psykiatere eller psykologer i spesialisthelsetjenesten eller i kommunal sektor. En betydelig del av dette kliniske arbeidet gjennomføres av terapeuter som sorterer under alternativregisteret gjennom Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP). Dette skjer i tett og gjensidig samarbeid med fastleger, DPS, NAV, Barnevern, Modum Bad, HIV-Norge, Frelsesarmeen for å nevne noen. Men samarbeidet skjer utenfor den formelle helsestrukturen og er derfor utilstrekkelig dokumentert.

Hvis myndighetene fortsetter å overse behovet for disse tjenestene, og i tillegg øker prisen med 25% vil det øke belastningen på offentlig psykisk helsevern, begrense et velfungerende forebyggingstiltak og ramme de mest sårbare brukerne av disse tjenestene.

 1. Komplementær behandling innen psykiske helse er en viktig ressurs for allmennleger for å forebygge mer alvorlige lidelser
  Det er anslått at så mye som 25% av sykemeldingsdagene i Norge skyldes tilstander som ikke har en klar diagnose.* Uklare stresslidelser med ikke-diagnostiserbare fysiske og psykiske smerter er et reelt problem for mange mennesker i dagens samfunn. Dette er en utfordring for mange fastleger, og flere samarbeider godt med terapeuter som sorterer under
  alternativregisteret.
 2. Vi tilbyr valgfrihet og kvalitetssikrede tilbud det offentlige ikke kan gi
  Til tross for at fastlegen anser lidelsestrykket som høyt nok til å henvise en pasient, blir 1/3 av alle henvisninger til offentlig psykisk helsevern avvist.** Samtaleterapeuter i NFP følger opp når kommune/bydel og spesialisthelsetjenesten ikke har tilbud eller når behandlingen ikke gir ønsket resultat, eller når behandling krever lenger tid enn det pakkeforløpene kan tilby, eller når det man sliter med ikke faller inn under pasientrettighetsloven, men likevel utløser sykemelding hos fastlegen. Vi opprettholder et medikamentfritt tilbud og tilbyr en valgfrihet for befolkningen.
 3. Vi er en viktig faktor i det forebyggende psykiske helsearbeidet og for å holde folk i jobb
  Livskriser som samlivsbrudd og skilsmisser, uønskete yrkesendringer eller dødsfall i nær familie innebærer en stor belastning for de fleste mennesker. I en sårbar situasjon trenger mange støtte for å stå i eller vende tilbake til arbeid, håndtere omsorgsansvar og livsutfordringer. Våre medlemmer tilbyr faglig kvalitetssikret terapi med kort ventetid og gode resultater. Høringsnotatet skjærer alle behandlere registrert i Alternativregisteret over en kam, og risikerer å kvele etablerte tiltak som holder folk i jobb og bidrar til et bredt og mer tilgjengelig psykisk helsetilbud.

Forslaget om å oppheve unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-3 må avvises når det gjelder psykisk helse fordi:

 1. Manglende faglig og samfunnsmessig konsekvensutredning
  Det er ikke gjort en konsekvensutredning om hvordan et slikt pålegg vil ramme det totale psykiske helsetilbudet, og det pågående samarbeidet med offentlige helsetjenester som eksisterer i dag gjennom medlemmene av NFP. Høringsnotatet inneholder i tillegg konkrete feil og misvisende påstander, som gjør at et eventuelt vedtak vil bli gjennomført på feilaktig og udifferensiert grunnlag.
 2. Misvisende og feilaktig argumentasjon
  Høringsnotatet beskriver medlemmene av alternativregisteret som uvitenskapelig og ikke kvalitetssikret. Dette er feilaktige påstander for medlemmene av NFP. De psykoterapeutiske retningene har opptakskrav tilsvarende bachelorgrad, og minst 4-årig deltidsutdanning som grunnlag. Mange typer helsepersonell søker våre utdanninger som klinisk videreutdanning. Mange medlemmer har etter- og videreutdanninger og flere har i tillegg veilederkompetanse, master- eller doktorgrad. Utøverne er forpliktet til kontinuerlig faglig oppdatering og veiledning, og er underlagt etiske retningslinjer med tilhørende klage- og forsikringsordning.
 3. Å skjære alle over en kam med et økonomisk virkemiddel gir en urettferdig konkurransevridning og rammer de seriøse, ikke de «useriøse»
  Forslaget, som åpner opp for at enkelte tjenester kan bli unntatt «når de ytes av autorisert helsepersonell» gir en urimelig konkurransevridning. Det betyr at f eks en helsefagarbeider, helsesekretær eller ambulansearbeider kan utøve gestaltterapi uten mva, mens f eks en sosionom med 20 års erfaring som gestaltterapeut ikke kan det.Om hensikten er å unngå at «useriøse utøvere registrerer seg kun for å unngå plikt til å beregne merverdiavgift», mener vi at en nyansering og gjennomgang av eksisterende registerordning er en mer ansvarlig vei å gå. Dette må gjøres differensiert og i tett samarbeid med de ulike medlemmene av registeret. Ved å skjære alle over en kam og legge MVA på alle registerets medlemmer, virker det som om regjeringen er mer opptatt av å få inntekter på det de vil til livs, enn å styrke det totale psykiske helsetilbudet til befolkningen.

Før et slikt drastisk forslag gjennomføres må det tas en helhetsvurdering av de helsemessige konsekvensene for et allerede presset psykisk helsetilbud i Norge.

Med vennlig hilsen
Arbeidsgruppe for opprettholdelse av MVA-unntak Norsk Forbund for Psykoterapi

Margaret Nilsen Hélène Fellman
Leder NFP (Sign.) Leder Norsk Gestaltterapeutforening (Sign.)

Kontaktpersoner: Rolf Aspestrand, mob.: 94 32 03 04, e-post: rolf@aspestrand.no
Erik Tresse, mob.: 41 52 10 54, e-post: tresse@online.no

MEDLEMMER AV Norsk Forbund for Psykoterapi

Norsk Gestaltterapeutforening – NGF
Norsk Forening for Kunst- og Utrykksterapi – NFKUT
Norsk Forening for Integrativ Terapi – NFIT
Norsk forening for Danseterapi og Kreative kroppsuttrykk – NODAK
Norsk Forening for Analytisk Psykologi – NFAP
Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter – NFPT
Psykodramaforeningen i Norge – PiN
Forening for Gestaltterapeuter – FGT

Noter:
* https://www.legeforeningen.no/kurs/2018/1/32666/Print.
** Holman, P.A. (2017, 15. august). Systemsvikt når hver tredje henviste pasient avvises. Dagens Medisin, kronikk og debatt. Hentet fra: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/08/15/systemsvikt-nar-hver-tredje-henviste-pasient-avvises/

 

Se også: https://gestaltterapeuten.no/2020/08/horingssvar-fra-norsk-gestaltterapeutforening/

 


Publisert

i

av