Elektronisk markedsføring

Hvordan kan jeg markedsføre meg og min praksis på en lovlig og etisk forsvarlig måte?

Faglig etisk råd (FER) har fått flere henvendelser rundt elektronisk markedsføring av gestaltterapeutisk praksis overfor klienter og kollegaer. Vi har tatt utgangspunkt i Markedsføringsloven §15 som omhandler elektronisk markedsføring og innhentet informasjon fra Forbrukertilsynet. Vi presenterer her et mulig scenario med ulike elektroniske markedsføringstiltak, og går gjennom hva som er lovlig og anses etisk forsvarlig.

 

Jeg planlegger en workshop og gjennomfører følgende markedsføringstiltak:

 1. Legger ut informasjon på hjemmesiden min
 2. Legger ut informasjon på Facebook-siden min
 3. Annonserer på Facebook (FB)
 4. Sender personlig melding (PM) til alle medlemmene i en lukket Facebook-gruppe
 5. Poster innlegg i den samme Facebook-gruppen
 6. Innhenter kollegers e-postadresser fra «Finn Terapeut» på NGFO.NO og sender informasjon til dem
 7. Sender SMS/e-post med informasjon til nåværende og tidligere klienter 
 8. Ringer til noen utvalgte og spør om jeg kan få e-postadressen deres og sende dem informasjon

Hvilke av disse tiltakene har jeg lov til å gjennomføre?

 1. Du kan fritt legge ut informasjon om aktivitet på hjemmesiden din så lenge du holder deg innenfor Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom. Du kan f.eks. ikke gi inntrykk av at gestaltterapi har effekt. Les mer om forbrukertilsynets retningslinjer i forhold til markedsføring av alternativ behandling.
 2. Hvis du har en Facebook-side, kan du markedsføre workshopen din der.
 3. Du kan annonsere på Facebook rettet mot spesifikke brukergrupper.
 4. Det kreves et aktivt og spesifisert samtykke fra hvert enkelt medlem av FB-gruppen for at du skal ha lov til å sende PM om workshopen. Les mer i Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring kapittel 2.6 om kravene til samtykke, samt Datatilsynets definisjon av gyldig samtykke.
 5. Du kan poste innlegg i FB-gruppen uten å komme i konflikt med Markedsføringsloven. Den som administrerer gruppen, kan imidlertid ha egne retningslinjer for dette.
 6. Du kan ikke hente inn e-postadresser fra lister/registre og sende invitasjon til disse uten at du på forhånd har ringt og fått spesifisert samtykke til dette.
 7. Du kan ikke uten videre sende SMS/e-post til nåværende og tidligere klienter. Dette krever et aktivt samtykke om det spesifikke produktet du markedsfører, fra klienten, og det må være «et aktivt kundeforhold». Et samtykke fra f.eks. to år tilbake i tid kan du ikke lene deg på. Les mer i Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring kapittel 2.6 om kravene til samtykke. Av etiske hensyn og taushetsplikten fraråder FER å invitere klienter (tidligere og nåværende) til workshop. 
 8. Du kan ringe til næringsdrivende. Privatpersoner kan ha reservert seg mot markedsføring. Ut fra et etisk perspektiv fraråder FER å kontakte klienter. 

Husk!

 • Hovedregelen etter Markedsføringsloven § 15 er at det er forbudt å rette markedsføringshenvendelser til fysiske personer ved elektroniske kommunikasjonsmetoder, dersom man ikke har spesifisert samtykke fra mottakeren.
 • I alle henvendelser skal det være mulighet for å enkelt trekke tilbake samtykket.

Etiske betraktninger

 • En etisk betraktning: Er det overhode etisk forsvarlig å invitere nåværende eller tidligere klienter til workshop? Hvordan vil du da som terapeut kunne opprettholde taushetsplikten?
 • En annen etisk betraktning: Er et eventuelt samtykke som er gitt i første klienttime gitt i en likeverdig relasjon, og kan det betraktes som et gyldig samtykke?

Utfyllende informasjon:

 1. Markedsføringsloven:
  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-01-09-2?q=markedsf%C3%B8ringsloven
 2. Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l.: https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/forbrukertilsynets-veiledning-markedsforing-via-e-post-sms-o-l
 1. Forskrift om markedsføring av alternativ behandling:
  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-11-1501
 2. Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling: https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/forbrukertilsynets-retningslinjer-markedsforing-av-alternativ-behandling
 3. Datatilsynets definisjon av gyldig samtykke: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/behandlingsgrunnlag/veileder-om-behandlingsgrunnlag/samtykke/

 

Faglig etisk råd er NGFs kvalitetssikrings- og utviklingsorgan som skal sikre faglig etisk praksis. Medlemmene blir valgt av årsmøtet og FER består i dag av: Ketil Øyesvold Melhus (leder), Katrine Borgen, Trine Merete Edler-Woll, Liv Andrea Mosdøl og Jhoana Wage Selmer.


Publisert

i

av